PL
PLN
Koszyk (0)
(32) 780 12 02 sklep@kociolkowo.pl

 

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOCIOLKOWO.PL

 

§ 1.                  Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

 3. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

a) Klient - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

b) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c) Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży;

d) Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;

e) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail zawierający w temacie zwrot: „Potwierdzenie Zamówienia”) wysłana przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, w której wskazuje rodzaj i ilość zamówionego Towaru, łączną cenę Towaru i innych kosztów, sposób, termin i miejsce dostawy, sposób i termin płatności wraz z załącznikiem w postaci niniejszego Regulaminu;

f) Regulamin - niniejszy regulamin;

g) Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna (system informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), dostępny pod adresem elektronicznym http://kociolkowo.pl/, umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedającego, w tym z cenami i dostępnością Produktów oraz zawarcie Umowy Sprzedaży;

h) Sprzedawca - Basco 1 B.Pęczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Bieruniu (43-150), ul. Oświęcimska 302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000120062, nr NIP: 6460326048, nr REGON: 271564110, nr telefonu (32) 217 36 77, adres e-mail: basco@basco.pl;

i) Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego w postaci urządzeń techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej oraz części i akcesoriów do nich;

j) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Doręczenie przez Sprzedawcę Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży;

k) Usługa - usługa Sklepu Internetowego świadczona nieodpłatnie Użytkownikowi drogą elektroniczną;

l) Usługodawca - Basco 1 B.Pęczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Bieruniu (43-150), ul. Oświęcimska 302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000120062, nr NIP: 6460326048, nr REGON: 271564110, nr telefonu (32) 217 36 77, adres e-mail: basco@basco.pl;

ł) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

m) Zamówienie - oferta nabycia Towarów dostępnych w aktualnym asortymencie Sklepu Internetowego, składana przez Klienta Sprzedawcy.


 

§ 2.                  Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, dostęp do poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączone pliki cookies.

 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, w tym do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Sprzedawca informuje, że z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet związane są szczególne zagrożenia w postaci możliwości pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Klientom podjęcie odpowiednich środków technicznych, które zminimalizują zagrożenia, na przykład stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 4. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczone są nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

  1. możliwość składania zamówień na Towary dostępne w aktualnym asortymencie Sklepu Internetowego – umowa o świadczenie usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta pierwszego towaru do Koszyka w Sklepie Internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub zaprzestania jego składania przez Klienta.

  2. prowadzenie indywidualnego Konta Klienta – usługa jest dostępna po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w tym celu Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Sklepu Internetowego podając dane niezbędne do logowania (e-mail i hasło) oraz swoje dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko/nazwa, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo), a następnie kliknąć na przycisk „Utwórz konto”. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia rejestracji Konta przez Sprzedawcę. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@basco.pl lub pisemnie na adres: Basco 1 B.Pęczkowski i Wspólnik Spółka Jawna, ul. Oświęcimska 302, 43-150 Bieruniu.

 5. Sprzedawca informuje, że stosuje pliki typu Cookies. Sprzedawca używa informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Klientowi zmianę ustawień dotyczących cookies.

 6. Reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklep Internetowy Klient może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@basco.pl lub pisemnie na adres: Basco 1 B.Pęczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Oświęcimska 302, 43-150 Bieruniu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na Reklamację Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 3.        Zawarcie umowy

 1. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 3. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Realizacja zamówień złożonych w dniu roboczym od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 rozpoczyna się tego samego dnia. Realizacja zamówień złożonych w innym terminie rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

 4. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwe jest po założeniu Konta w Sklepie Internetowym (zarejestrowaniu się na Stronie Internetowej) albo bez założenia Konta podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia.

 5. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient dodaje wybrany Towar do Koszyka, a następnie podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane na stronie Sklepu Internetowego, w tym dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru i płatności, wypełnia formularz zamówienia, ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, a następnie kończy procedurę składania Zamówienia klikając na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 6. Na początku procedury składania Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towaru oraz akceptowalnych sposobach płatności.

 7. Przed zakończeniem procedury składania Zamówienia, w podsumowaniu Zamówienia, Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy, w tym łącznej cenie zamówionych Towarów wraz z podatkami oraz kosztami dostawy i innymi kosztami jakie jest zobowiązany ponieść Klient, sposobie i terminie dostawy oraz płatności.

 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia.

 9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu.

 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu.

§ 4.       Cena i dodatkowe koszty oraz metody płatności

 1. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego są cenami brutto (powiększonymi o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek) podawanymi w złotych polskich.

 2. Ceny towarów nie zawierają:

  1. kosztów dostawy, które zależą m.in. od wybranego przez Klienta sposobu jej realizacji, wybranego sposobu płatności oraz sumarycznej wagi danego zamówienia,

  2. kosztów płatności za pośrednictwem serwisów payu.pl oraz dotpay.pl.

 1. Klient otrzymuje informację o całkowitej kwocie do zapłaty, w tym łącznej cenie zamówionych Towarów wraz z podatkami oraz kosztami dostawy i innymi kosztami obciążającymi Klienta, przed zakończeniem procedury składania Zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.

 2. Do każdego zamówionego Towaru wystawiany jest, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia, paragon fiskalny lub faktura VAT, które wydawane są Klientowi wraz z Towarem.

 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelewem na konto bankowe Sprzedawcy : ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 80 1050 1399 1000 0090 3244 7360

 2. za pobraniem przy odbiorze towaru płatne przedstawicielowi firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę do Klienta,

 3. za pośrednictwem serwisu payu.pl – obsługę płatności wykonuje PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444,

 4. za pośrednictwem serwisu  dotpay.pl - obsługę płatności wykonuje Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale opłaconym 4.000.000,00 złotych.

 1. Sprzedający nie pobiera dodatkowych opłat za skorzystanie przez Klienta z jednej z form płatności wskazanych powyżej, ponad opłaty ponoszone przez Sprzedającego.  

 2. Sprzedawca informuje Klienta o terminie płatności przed zakończeniem procedury składania Zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.

§ 5.                  Dostawa

 1. Dostawa Towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej - przesyłką kurierską po przedpłacie lub za pobraniem,

 2. odbiór osobisty w salonie Sprzedawcy Bieruniu /43-150/, przy ul. Oświęcimskiej 302, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 16:30.

 1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna.

 2. Odbiór osobisty Towaru w salonie Sprzedawcy przez Klienta jest bezpłatny, a zapewnienie gotowości towaru do odbioru następuje w terminach określonych jak dla dostawy.

 3. Sprzedawca informuje Klienta o terminie i kosztach dostawy na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zakończeniem procedury składania Zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.

 4. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku płatności przelewem oraz za pośrednictwem serwisów payu.pl oraz dotpay.pl  - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

 2. w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

 

 

§ 6.                  Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy (Basco 1 B.Pęczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Bieruniu (43-150), ul. Oświęcimska 302, nr telefonu (32) 217 36 77, adres e-mail: basco@basco.pl) jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. W związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres: Basco 1 B.Pęczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Bieruniu (43-150), ul. Oświęcimska 302. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

 9. Konsument w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 11. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w stosunku do umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 7.                  Warunki rękojmi i gwarancji oraz procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi Towarów wolnych od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Sprzedawane urządzenia techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej objęte są gwarancją producenta. Zasady realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, w tym procedurę gwarancyjną, określa dokument gwarancji producenta wydawany wraz z przedmiotem umowy. Reklamacje wynikające z gwarancji winny być kierowane bezpośrednio do producenta.

 4. Reklamacje wynikające z rękojmi Klient może składać Sprzedawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@basco.pl lub pisemnie na adres: Basco 1 B.Pęczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Oświęcimska 302, 43-150 Bieruniu.

 5. W reklamacji sugeruje się podać datę ujawnienia wady, datę zakupu Towaru, dokładny opis wady oraz adres zwrotny i telefon Klienta, załączając kserokopię dowodu zakupu lub innego dowodu potwierdzającego zakup.

 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

 

§ 8.                  Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe przekazane przez Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz w przypadku wyrażenie zgody przez Klienta, w celach marketingowo-promocyjnych.

 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usunięcia, wprowadzenia zmian lub zaprzestania ich przetwarzania.

 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy i określenia jej stron uniemożliwia złożenie Zamówienia.

 

§ 9.                  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem internetowym http://kociolkowo.pl/ w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).

 3. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Klienta.

Data aktualizacji: 2024-02-29 11:46:00

© Comarch SA 2024. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep